piątek, 3 kwietnia 2020

Komisje Rady Miejskiej w Pelplinie. Oświata, Dojazdy dla dzieci, MOK, MBP, Inwestycje!

- Reklama -

16 września odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie komisji społecznej, gospodarczej oraz finansów Rady Miejskiej w Pelplinie. Na końcu artykułu prezentujemy skrócony porządek obrad, my skupiliśmy się na pogrubionych punktach.

Realizacja bieżących zadań oświatowych

Podwyżki dla nauczycieli od 1 września i brak dotychczasowego wpływu subwencji oświatowych na ten cel był jednym z głównych tematów dzisiejszej dyskusji. Po przedstawieniu przez kierownika Referatu Społecznego i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin – Tomasza Czerwińskiego – informacji o powodach wprowadzanych zmian, radni podjęli dyskusję. Radny Grzegorz Watkowski dopytywał się o wysokość pokrycia podwyżek z subwencji – „Czyli wpłynie 1/3 tego co wydaje gmina tak?„. Jak wyjaśniał poziom skomplikowania wyliczeń subwencji kierownik, potwierdził że w najlepszym wypadku wpłynie połowa tego co gmina musi przeznaczyć na podwyżki dla nauczycieli. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Mirosław Chyła zwrócił tutaj uwagę, na fakt iż „(…) podwyżki nauczycielom się należą, ale uważam że nie powinno być tak że samorządowe finanse cierpią z tego powodu. Rząd powinien pokryć koszty tych podwyżek w 100%„.

- Reklama -

W ramach rozmów nad oświatą, Burmistrz wyszedł z inicjatywą aby rozpocząć dyskusję nt. dofinansowywania również dojazdów do szkół dla dzieci, które nie uczęszczają do szkół w swoich „okręgach”. Argumentował chęć rozpoczęcia takiej dyskusji sygnałami zgłaszanymi przez rodziców dzieci w gminie Pelplin. Radny Grzegorz Watkowski zabierając głos powiedział iż „Rząd wprowadził 500+, więc dlaczego gmina nie ma być „dobrym wujkiem”?” Głos zabrał również kierownik referatu SiP w UMiG – „Powinniśmy stworzyć program w którym będziemy mieli jasno określone reguły tych dofinansowań. Musimy to ustalić, bo ludzie będą się dopytywać.” W ramach dużej dyskusji poruszone również były ceny obowiązujących biletów, jej wysokości i tego że gmina nie ma wpływu na ceny biletów zawieranych pomiędzy uczniem/rodzicem a przewoźnikiem.

Realizacja zadań w zakresie inwestycji komunalnych

Głos zabrała Pani Prezes Pelkom sp. z o.o. Mirosława Okupska, która przedstawiła obecny stan realizacji zadań inwestycyjnych będących w zakresie spółki. „(…) 75% zadań inwestycyjnych zostało juz wykonane. Do zakończenia inwestycji związanych z oczyszczalnią w Pelplinie pozostało około 2-3 miesięcy. Nie ma żadnych zagrożeń związanych z nieterminowym wykonaniem zadań„. Do inwestycji odniósł się również Burmistrz Mirosław Chyła wskazując na trwające pracę w pomieszczeniu gdzie znajdował się Lombard. Ma ono być przeznaczone na wspomaganie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych. Ma tam być stworzona salka konferencyjna, i być dostępna dla organizacji aby mogły wykonywać swoje cele statutowe.

Nawiązując do inwestycji planowanych, prezes Okupska wspomniała o planach budowy ciągu kanalizacyjno-sanitarnego z miejscowości Bielawki od jednego z przedsiębiorców, oraz Domu Pomocy Społecznej do Pelplina. Inwestycja ta jest związana z „burzą medialną związaną ze ściekami, aby nie było żadnych niejasności„. Prezes również wskazała tu na szereg narzędzi/urządzeń do kontrolowania „jakości” ścieków płynących w instalacjach kanalizacyjnych, w momencie gdy ich jakość nie spełniałaby norm – nie dostałyby się one do pelplińskiej oczyszczalni. Inwestycja ta ma być finansowana z środków zainteresowanych podmiotów, a następnie sukcesywnie przejmowana przez spółkę PELKOM. Prace projektowe zostały już rozpoczęte.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jakub Zieliński dopytał również o etap na którym znajduje się przebudowa drogi łączącej Pelplin z miejscowością Rajkowy. Burmistrz odpowiadając na to pytanie wskazał iż do końca roku powinna być gotowa dokumentacja tego zadania. Forma finansowania przebudowy tej drogi jest wciąż opracowywana z podmiotami za tą drogę odpowiedzialną. Burmistrz Mirosław Chyła wskazał również iż najlepszym scenariuszem byłoby sfinalizowanie prac projektowych do końca 2019 roku, oraz realizacją przebudowy w 2020 roku.

Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury (roczne sprawozdania MOK, i MBP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Piotr Łaga zabierając głos nt. sprawozdania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z realizacji zadań statutowych wskazał bardzo na jego załącznik w którym znajdują się informacje „krytyczne” oraz kierunki proponowanego rozwoju w zakresie kultury w gminie. Zachęcił radnych do zapoznania się z tymi informacjami, aby dogłębnie poznać potrzeby działań kulturalnych w gminie Pelplin. Dyrektor Łaga również wskazał na to że trzeba również uwzględniać jako wkład w rozpowszechnianie kultury zaangażowanie lokalnych organizacji takich jak Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, szkoły, instytyucji diecezjanych, stowarzyszeń. Wszyscy współdziałają do tego samego celu.

Kolejnym punktem obrad komisji Rady Miejskiej było zajęcie się sprawozdaniem dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jak przekazał uczestnikom obrad komisji, Przewodniczący Jakub Zieliński – „Pani Dyrektor, uczestniczy w obchodach 5-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gniewie„. Nie było również żadnego pracownika oddelegowanego do odpowiedzi na ewentualne pytania radnych (na co również wskazał Burmistrz).

Porządek obrad obejmował m.in.:

– Realizacja budżetu gminy za 2019 r:
Realizacja bieżących zadań oświatowych
– Realizacja inwestycji gminnych
Realizacja zadań w zakresie inwestycji komunalnych
– Realizacja planów rozwojowych gminy 
Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury (roczne sprawozdania MOK, i MBP)
– Projekt uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjów w Pelplinie, Rudnie, Rajokwach, Kulicach
– Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/222/09 Rady Miejskiej Pelplinie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli
– Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
– Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
– Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Pelplin
– Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek w tej strefie
– Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
– Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych dróg wewnętrznych
– Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
– Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 marca 2019 r 
– Projekt uchwały w prawie informacji z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pelplin
– Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pelplin
– Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/22/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2019 – 2028
– Projekt uchwały w sprawie zmaiany uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. 

- Reklama -
Tomasz Koloshttps://kociewie.online
Redaktor portalu KOCIEWIE.online

Warto przeczytać

Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa

🛡 Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa, którą rząd przygotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych 🎙 – Prezentujemy odważny i rozważny plan, który ma zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. Ten program to tarcza, koło ratunkowe, jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych w Europie. To program gospodarczy na kolejne miesiące. Proponujemy instrumenty, które mają amortyzować negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na ludzi – zaznacza premier Mateusz Morawiecki. 🇵🇱

Wypadek czołowy w Ropuchach!

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: