Zgoda na przetwarzanie danych do komentarzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (nr IP i nick) zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.2016.119.1), dalej zwane „rozporządzeniem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Redakcja portalu KOCIEWIE.online.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby upoważnione przez portal KOCIEWIE.online osoby, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć; administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi prawne, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania wyrażonej przez Panią/Pana zgody lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych.

Może Pani/Pan również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia komentowanie artykułów umieszczonych na portalu KOCIEWIE.online. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia.